Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er af ordregivende (kunden) bekendt som
værende en del af den indgåede aftale med ODORICOSTUDIO:

 

 

Tilbud:

Er gældende i 14 dage, hvis ikke andet er anført.

 

Ordrer:

Tilbudet anses for endelig accepteret af køber ved indbetaling af depositum, og ordrer vil normalt først blive bestilt hos leverandøren herefter. Ordren anses dog for bindende udelukkende ved købers mundtlige tilsagn hvis ODORICOSTUDIO, af hensyn til at sikre køber mindst mulig leveringstid, er nødsaget til at ordre inden erlæggelse af depositum.

 

Betalingsbetingelser:

Med mindre andet er skriftligt aftalt, betales kontant senest ved levering. Ved bestilling/ordrebekræftelse erlægges a conto betaling svarende til 50 % af fakturabeløbet inkl. moms. Resten af fakturabeløbet betales senest ved levering. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, betales morarenter, beregnet med 2 % pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,- pr. faktura. Ved forsinket betaling bortfalder eventuel rabat.

Køber kan ikke modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen medmindre dette er anerkendt af

ODORICOSTUDIO.

 

Ejendomsret:

Indtil de leverede varer er betalt fuldt ud, forbliver ejendoms-retten til varerne hos ODORICOSTUDIO. Vi forbeholder os ret til at hente varer retur, også hvis disse er monterede.

 

Leveringstid:

Leveringstiden kan variere. De anførte leveringstider er altid forventede leveringstider.

 

Leveringsbetingelser:

Med mindre andet er aftalt: AB lager. Fragt, forsendelse og evt. efterkravsgebyr betales efter gældende tarif afhængigt af vægt, volumen mm. Varerne leveres så nær det opgivne brugssted som muligt efter chaufførens skøn. Det må påregnes at køber i visse tilfælde hjælper til med aflæsningen.

 

Transportskader:

Eventuelle transportskader skal anføres på fragtbrevet inden kvittering afgives til transportøren, evt. kan kvittering gives med forbehold for senere kontrol af varen. Transportskader skal anmeldes skriftligt og ifølge af fragtbrev med påtegnelse af skade til transportøren inden 4 dage, eller ifølge transpor-tørens betingelser. Ved levering af vor egen chauffør betragtes en underskreven følgeseddel/faktura som accept og godken-delse af den leverede vares stand.

 

Undersøgelsespligt og reklamation:

Det påhviler køber straks ved modtagelsen at sikre sig, at de leverede varer er i overensstemmelse med den afgivne ordre. Eventuelt konstaterede mangler må straks og senest 8 dage efter leveringen meddeles ODORICOSTUDIO skriftligt.

Ved omlevering skal de modtagne varer være i ubrugt stand og så vidt muligt i samme emballage og ikke være udsat for behandling, der forringer sælgers mulighed for at få ombyttet varerne hos sin leverandør.

Reklamation må under alle omstændigheder finde sted inden en eventuel forarbejdning eller brug af varen. I øvrigt henvises til købelovens almindelige regler.

 

Returvarer:

Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale indenfor 8 dage fra levering. Returvarer accepteres kun i uskadt original-emballage. Der må påregnes et returneringsgebyr på 25 % af den fakturerede værdi. Bestillingsvarer samt nedsatte varer tages ikke retur.

 

Ansvar:

Der tages forbehold for installationsfejl, forkert eller uhensigts-mæssig brug eller behandling af solgte materialer, og eventu-elle ekstra håndværkeromkostninger dækkes ikke uden forud-gående aftale.

 

Produktansvar:

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følge-skader, herunder – men ikke begrænset dertil – tabt fortjene-ste, driftstab, rentetab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm. Sælgerens samlede ansvar for skade eller tab hidrørende fra opfyldelse eller manglende opfyldelse af denne kontrakt er begrænset til 1MDKK pr. skade. Ovenstående gælder uanset, hvad der ellers måtte være aftalt andetsteds.

 

Generelt

Mål: Der tages forbehold for opgivne mål, som alle må anses for indikative. Mål kan uden forudgående varsel ændres hvis vores leverandør forbedrer eller modificerer en vare.

 

Farver: Ved køb af varer i naturmaterialer som træ, sten mm. må der påregnes en vis farvevariation. Ved keramiske fliser, glas, sanitet, tekstil mm. kan indfarvning variere fra køb til køb. Ved supplerende ordrer af sådanne varer bedes evt. farvekode opgivet – der ydes dog ingen garanti for at samme indfarvning kan leveres ved senere køb.

 

Behandling: Følg altid fabrikantens eller vores anvisning til behandling af varen. Brug aldrig stærke kemiske og syrehol-dige produkter på varen. Enhver reklamationsret bortfalder ved forkert behandling.

 

Konsulentbistand: I forbindelse med salg ydes gerne konsulentbistand og hjælp til indretning mm. Er hjælpen mere omfattende og tidskrævende anbefales at der indgås en forudgående aftale om afregning. Ydes konsulentbistand mm. som ikke fører til salg forbeholder ODORICOSTUDIO sig ret til at opkræve et honorar.

 

Udlån: Kataloger, prøver mm. som ikke returneres efter aftalt låneperiode faktureres til genanskaffelsespris.

 

Emballage & afgifter: Medmindre andet fremgår, er anførte priser ekskl. emballage, moms og andre afgifter.

 

Varens mængde: Ved eksempelvis køb af fliser/mosaikker, vil der være en mindste enhed, f.eks. den mængde der leveres indpakket fra leverandøren.  Med mindre der foreligger anden instruks vil der blive oprundet til nærmeste enhed.

 

Markedsføring: ODORICOSTUDIO foreholder sig ret til vederlagsfrit at benytte projekter hvor vi har leveret materialer og/eller udført entreprisen, til egen markedsføring, herunder fotooptagelser.

 

Force majeure: Vi tager forbehold for forhold som vi ingen indflydelse har på, så som krig, arbejdskonflikter, svigtende leverandører, prisforhøjelser, konstruktionsændringer m.m. samt trykfejl. Vi foreholder os ret til prisændringer i forbindelse med ændringer i valutakurser, toldsatser, eller anden ændring af vores handelsbetingelser.

 

Tvister og Lovvalg: Enhver tvist afgøres ved hjemting i overensstemmelse med dansk rets regler og med respekt for, hvad der er aftalt i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.vv